Tạo Virtual host cho Laravel - toiyeuphp.com
Tạo Virtual host cho Laravel - toiyeuphp.com

Với Laravel, các bạn có thể chạy dự án bất cứ khi nào với câu lệnh php artisan serve. Nhưng nếu muốn chạy cùng lúc nhiều dự án trên cùng một máy, thì cách chạy lệnh này không thể thực hiện được. Giải pháp cho vấn đề này là cấu hình Virtual host cho mỗi dự án Laravel. Và bài viết hôm nay của mình sẽ giúp các bạn triển khai công việc đó.

Việc tạo một Virtual host vô cùng đơn giản. Mình sẽ hướng dẫn các bạn trên 2 hệ điều hành phổ biến nhất là Ubuntu và Windows.

Trên Ubuntu

Điều kiện tiên quyết

Điều kiện để bạn có thể tạo Virtual host trên Ubuntu là bạn phải có quyền Sudo

Các bước cấu hình Virtual host trên Ubuntu

Để cấu hình Virtual host trên Ubuntu, ta làm theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào thư mục /etc/apache2/sites-available/ bằng lệnh cd:

cd /etc/apache2/sites-available/
Truy cập thư mục site-available - toiyeuphp.com
Truy cập thư mục site-available – toiyeuphp.com

Bước 2: Tạo file virtual host mới bằng câu lệnh nano:

Tạo file .conf - toiyeuphp.com
Tạo file .conf – toiyeuphp.com

Hệ thống sẽ hỏi password tài khoản Sudo của bạn. Tiếp theo, trình soạn thảo nano sẽ được mở ra, bạn sử dụng nội dung sau cho file .conf

<VirtualHost 127.0.0.1:80>
DocumentRoot "/var/www/html/duanmoi"
DirectoryIndex index.php
ServerName duanmoi.local
<Directory "/var/www/html/duanmoi">
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride all
Order Deny,Allow
Allow from all
Require all granted
</Directory>
</VirtualHost>

Trong đó,

/var/www/html/duanmoi là đường dẫn tới thư mục chứa dự án Laravel

duanmoi.local là url để truy cập vào dự án, thay cho localhost

Bước 3: Lưu lại

Để lưu lại file .conf trên nano, ta dùng tổ hợp phím Ctrl + X, hệ thống sẽ confirm với bạn rằng bạn có muốn lưu lại file ko? Ấn Yenter để xác nhận. Enter lần nữa để xác nhận bạn lưu lại với tên duanmoi.conf

Bước 4: Enable Virtual host

Một phần hay quên của các bạn là khi tạo xong quên ko enable Virtual host lên. Ta phải enable nó lên bằng lệnh sau:

sudo a2ensite duanmoi.conf

Sau đó, restart lại Apache bằng lệnh:

sudo server apache2 restart

Sau khi đã chạy xong 2 câu lệnh này, vậy là bạn đã hoàn thành được 80% công việc rồi. Sửa 1 chút file hosts nữa là xong.

Bước 5: Cấu hình file hosts

Việc còn lại là cấu hình file hosts để hệ thống ko truy cập ra mạng ngoài với url là duanmoi.local. Để là được việc này, ta truy cập vào file /etc/hosts bằng lệnh:

sudo nano /etc/hosts

Thêm dòng này vào cuối file:

127.0.0.1 duanmoi.local

OK. Save file và truy cập url : http://duanmoi.local để hưởng thành quả thôi.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here